Ekotovárna

Ekotovárna

tradiční továrnu si běžně nespojujeme s ekologií, avšak ekotovárnu už rozhodně ano, protože inovativní řešení v ní aplikovaná, jako je třeba fotovoltaický systém, tepelná čerpadla nebo využití srážkových vod v sociálních zařízeních umožňují uzavřít okruh a minimalizovat dopady na životní prostředí. Naše továrna otevřená v roce 2020 byla navíc postavena v systému BREEAM, který potvrzuje, že jsme při výstavbě využívali služeb místních dodavatelů a subdodavatelů, a že moderní strojový park, kterým jsme ji vybavili, umožňuje maximální optimalizaci výroby.

Recyklace

Recyklace

je to zpracování odpadu do podoby materiálu, z něhož vznikají nové výrobky. Díky tomu nemusíme spotřebovávat primární suroviny a zároveň smetí nezůstává ležet na planetě, ale ožívá novým životem. Nejčastěji se jedná o recyklaci plastů, papíru a skla.M/p>

Z recyklovaného materiálu – tato informace na výrobku či obalu znamená, že daná věc byla vytvořena ze zpracovaného odpadu, a jak z toho plyne – nedošlo ke snížení zdrojů planety Země k tomu, aby tato věc mohla být vyrobena.

Recyklovatelný – toto označení zase informuje o tom, že až daný předmět přestane sloužit, může být zpracován a stát se v budoucnu jiným předmětem – stačí ho vyhodit do správného kontejneru na tříděný odpad.

FSC

FSC

co spojuje naše krabičky, karty, desky, figurky a další herní prvky? Karton, papír nebo dřevo, z něhož vznikly, mají certifikaci FSC, která zaručuje zodpovědnou výrobu a ochranu lesů před nelegální těžbou dřeva, mýcením lesů či degradací lesního porostu. Tento certifikát uděluje prestižní nezávislá nezisková organizace (Forest Stewardship Council). Koupí výrobků se značkou FSC přispíváte k ochraně lesních ekosystémů a tím i ke zmírnění dopadů změny klimatu.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

tedy celková suma skleníkových plynů vypuštěných do atmosféry. Skleníkové plyny, z nichž tím nejvíce emitovaným je oxid uhličitý, přispívají ke globálnímu oteplování. Uhlíková stopa daného výrobku se měří od chvíle jeho vyrobení (včetně získání nezbytných surovin) přes dopravu, používání a skladování až po jeho likvidaci. Dnes bychom se všichni měli snažit minimalizovat naši uhlíkovou stopu!

Biodegradovatelnost

Biodegradovatelnost

biodegradovatelný odpad se rozkládá na jednoduché sloučeniny, ale zatímco v přírodě probíhá tento proces všeobecně a rychle, rozklad materiálů vytvořených člověkem může trvat i několik tisíc let. Normy na biodegradovatelný odpad nejsou tak přísné jako v případě toho kompostovatelného, takže při degradaci takového odpadu se nedá vyloučit vznik škodlivých látek. Biodegradovatelný odpad vyhazujeme do nádob na směsný odpad.

Kompostovatelnost

Kompostovatelnost

kompostovatelný odpad je takový, který se (se zdvořilou účastí mikroorganismů) rozkládá na velmi jednoduché látky, a ty pak tvoří hnojivo. Normy zaručují, že při rozkladu nedochází k uvolňování žádných škodlivých látek a že samotný proces skončí v přijatelně krátké době (do 180 dnů). Stačí vyhodit odpad do hnědé nádoby nebo domácího kompostéru – a je to! To, co kdysi bylo například kompostovatelným páskovým přebalem na karty, už teď může posilovat půdu. A taková řešení máme rádi!

Uzavřený okruh

Uzavřený okruh

základní princip tzv. cirkulární ekonomiky, tedy takového řízení zdrojů, kdy všechno cirkuluje v okruhu co nejdéle, takže nutnost čerpat nové suroviny je minimalizována, podobně jako generovaný odpad. Klasickým příkladem uzavírání okruhu je recyklace, která umožňuje vytvořit z použitých výrobků výrobky nové. Anebo naše ekotovárna, kde se využívá voda ze srážek v sociálních zařízeních. A nic se neztratí!

ISO 14001

ISO 14001

je to mezinárodní norma, která určuje standardy řízení životního prostředí v dané firmě či organizaci a platí od roku 1996. Certifikát ISO 14001 potvrzuje, že firma dělá všechno pro to, aby maximálně omezila svůj nepříznivý vliv na životní prostředí.

Druhotné suroviny

Druhotné suroviny

ve zkratce jsou to materiály, které mají mnoho životů (jako kočky!). Na rozdíl od běžného smetí, které vposledku končí na skládkách (a v oceánech), je možné z druhotných surovin vyrobit nové předměty a nespotřebovávat tak k tomuto účelu primární zdroje planety Země. Tomuto procesu se říká recyklace a aby mohl proběhnout, je nezbytné vyhazovat papír, plast, sklo či hliník do správného kontejneru na tříděný odpad.

Třídění

Třídění

krok, který je nezbytný k tomu, aby z recyklovatelného odpadu mohly vzniknout nové materiály a předměty. Třídění odpadu by se mělo provádět v každé domácnosti i ve veřejném prostoru. Stačí vyhodit daný odpad do správného kontejneru. Barvy kontejnerů určují místní předpisy, ale nejčastěji vyhazujeme papír a karton do modrého, sklo do zeleného a plast a kov do žlutého kontejneru. Bez třídění skončí druhotné suroviny na běžné skládce a k jejich opětovnému využití nedojde.

Zero Waste

Zero Waste

je to myšlenka čím dál rozšířenější v ekonomice i životním stylu, která prosazuje snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí, a to především minimalizací množství odpadu, který generujeme. Tato myšlenka vychází z pěti známých principů: odmítnout (refuse), snížit (reduce), využít podruhé (reuse), recyklovat (recycle), kompostovat (rot). Firmy, jako je naše Továrna na karty, se zapojují do hnutí Zero Waste a vyrábí dobře navržené, trvanlivé předměty pro mnohonásobné použití, které je možné ekologicky likvidovat.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

je nejnovějším a nejzodpovědnějším trendem v ekonomice a spočívá v neustálém hledání vyváženosti mezi dobrem planety, dobrem společnosti a dobrem firmy. Jeho ústřední myšlenkou je naplňování potřeb a využívání zdrojů takovým způsobem, aby budoucí generace měly stejné možnosti jako my.